Web3极客日报 · 2021-11-28

Web3极客日报 #692 | Rebase Network | Rebase社区

1. 跨二层转账协议Hop Protocol体验教程
https://mp.weixin.qq.com/s/_J2WQZGD0zDvJRiVF4jCVQ

@加一:Hop Protocol体验教程。
 

2. 灰度元宇宙Web3.0报告全文:理念、机会、经济规模
https://view.inews.qq.com/a/20211127A08AGK00

@加一:以下为灰度元宇宙 Web 3.0 报告全文。
 

3. 引介 | 难度炸弹推迟:该如何决策?
https://mp.weixin.qq.com/s/TxDwycobK8jSSXe0Musgcw

@加一:本文是为预测 EIP 4345 的影响而作的练习。
 

Web3Web3Rebase

网站:https://rebase.network
公众号:rebase_network