Web3极客日报 · 2021-12-14

Web3极客日报 #706 | Rebase Network | Rebase社区

1. zkRollup Directory
https://www.zkrollups.xyz/

@Dream:一个方便查看zk rollup各项目的网站
 

2. log4shell
https://github.com/NCSC-NL/log4shell

@Frozen:Log4shell 可以帮你利用 log4j 的漏洞
 

3. 一对精灵:阿贝尔与伽罗瓦
https://mp.weixin.qq.com/s/Hj_033sA3ACLB1SRVIB8Sw

@shooter suter:群是伽罗瓦的发现,阿贝尔群意指任意两个元素的运算交换秩序之后保持不变的群,即交换群。域是阿贝尔的首创,伽罗瓦域则意味着域中的元素只有有限多个,即有限域。由此看来,这两个名词意味着阿贝尔与伽罗瓦这对数学天才的珠联璧
 

Web3Web3Rebase

网站:https://rebase.network
公众号:rebase_network